cá mập tiếng anh là gì

Phép dịch "cá mập" trở nên Tiếng Anh

shark, sharks, thrasher là những bạn dạng dịch số 1 của "cá mập" trở nên Tiếng Anh. Câu dịch mẫu: Tôi muốn làm triệu tập vô cơ hội nuôi chăm sóc cá mập con cái. ↔ I also wanted đồ sộ focus on baby sharks, shark nurseries.

 • scaleless cartilaginous fish [..]

  Bạn đang xem: cá mập tiếng anh là gì

  Tôi muốn làm triệu tập vô cơ hội nuôi chăm sóc cá mập con cái.

  I also wanted đồ sộ focus on baby sharks, shark nurseries.

 • Tôi muốn làm triệu tập vô cơ hội nuôi chăm sóc cá mập con cái.

  I also wanted đồ sộ focus on baby sharks, shark nurseries.

 • shark (scaleless cartilaginous fish)

 • Glosbe

 • Google

 • Shark

 • Cá mập độc nhất rất có thể chớp cả nhị đôi mắt .

  A shark is the only fish that can blink with both eyes .

 • Velvet belly lantern shark · velvet belly lanternshark

 • goblin shark

 • bigeyed sixgill shark

 • sandbar shark

 • winghead shark

 • short-tail nurse shark

 • epaulette shark

 • longfin mako shark

Cá mập tiếp tục lao trực tiếp cho tới anh.

I mean, the shark will go straight for you.

Đây là những loại cá ngừ, cá thăm dò và những con cái cá mập.

These are the tuna, the billfish and the sharks.

Đó là 1 con cái cá mập sáu đem mập mạp nhiều năm 12 feet.

That's a 12- foot- long giant sixgill shark.

Thịt của cá mập Greenland sở hữu tính độc.

The unripe green fruit is toxic.

Nào, tại vị trí dầu tràn Exxon Valdez, khoảng chừng 30% cá mập trinh sát bị tiêu diệt vô vài ba mon trước tiên.

Now, in the Exxon Valdez spill, about 30 percent of the killer whales died in the first few months.

Chúng tớ tiếp tục chuẩn bị tranh bị và nếu như rất có thể, tiếp tục săn bắt cá mập một chuyến.

However, we shall be armed, and on the road we may be able đồ sộ hunt some sharks.

Đó là 1 con cái cá mập sáu đem mập mạp nhiều năm 12 feet.

That's a 12-foot-long giant sixgill shark.

Hunting the Great White (tạm dịch: Cá mập!

Moby, the great white duck!"

Xem thêm: tìm em trong chiều hội lim

Đối mặt mày với cá mập, những kẻ phục kích, kẻ đặt điều bẫy, công nhân săn bắn với súng ư?

Facing razor-sharp pricker bushes and trappers and hunters with guns?

Có lẽ thương hiệu cá mập ko được suôn sẻ.

Perhaps the shark was not as lucky.

Nhân vật chủ yếu của tôi là 1 con cái cá mập thương hiệu Sherman.

My characters are -- my lead character's a shark named Sherman.

Ví dụ: Bán hổ, vây cá mập, ngà voi quý hiếm, domain authority hổ, sừng tê ngưu, dầu cá heo

Examples: Sale of tigers, shark fins, elephant ivory, tiger skins, rhino horn, dolphin oil

Vài năm tiếp sau đó, Sở phim "Jaws" (Hàm cá mập) được tung ra.

A couple years later, the movie "Jaws" came out.

Thợ lặn 1: Loại cá mập nào?

(Video) Diver 1: What kind of sharks?

Cưỡi cá mập nằm trong 100 cân nặng hóa học nổ quấn xung quanh ngực, nhảy vô mồm núi lửa đang được phun trào!

Riding a shark with 250 pounds of dynamite strapped đồ sộ his chest into the mouth of an active volcano!

Nói với ngươi rồi tuy nhiên con cái cá mập bại hữu dụng rồi đới.

Told you that shark was going đồ sộ come in handy.

Tầm nom của tôi đã biết thành lũ cá mập rộng lớn ngăn lại.

"""My view was blocked by sharks and big fish."

Ân Cá mập, Quyền Vương Hồng Kông và Macao tôi từng giao tranh với hắn

I once fought Shark Yan, the Boxing Champion.

Hiện người tớ biết sở hữu tía cỗ cá mập sợi là: Climatiiformes, Ischnacanthiformes và Acanthodiformes.

There are three orders recognized: Climatiiformes, Ischnacanthiformes and Acanthodiformes.

Thứ mà người ta đang được thăm dò kiếm này là con cái tai quái vật Bắc Cực, cá mập Greenland.

What they're after is a real-life arctic sea monster, a Greenland shark.

Một con cái cá mập cắm ổng.

A shark took him.

Luôn cần phải là cá mập?

Does what always have đồ sộ be sharks?

Và lũ cá mập ở phía bên trên.

And sharks.

Thực tế, cá heo hùn cá mập ăn được nhiều hơn thế nữa.

Xem thêm: bài thơ bàn tay cô giáo

In fact, dolphins actually help sharks feed more effectively.

Xảo quyệt như rắn, hung tợn như cá mập.

As cunning as a snake, as malicious as a shark.