các món canh tốt cho người tiểu đường

Hệ thống Nhà Thuốc Việt
SỨC KHỎE CHO GIA ĐÌNH VIỆT

Bạn đang xem: các món canh tốt cho người tiểu đường

Ch&#7871 &#273&#7897 dinh thự d&#432&#7905ng với tầm quan trọng và tác &#273&#7897ng r&#7845t l&#7899n &#273&#7889i v&#7899i s&#7913c kh&#7887e c&#7911a ng&#432&#7901i b&#7883 ti&#7875u &#273&#432&#7901ng. M&#7897t ch&#7871 &#273&#7897 &#259n u&#7889ng khoa h&#7885c, s&#7917 d&#7909ng th&#7921c ph&#7849m phù h&#7907p s&#7869 chung ki&#7875m soát &#273&#432&#7907c tình tr&#7841ng b&#7879nh, tách tình tr&#7841ng &#273&#432&#7901ng huy&#7871t t&#259ng vượt lên trước m&#7913c phát sinh những bi&#7871n ch&#7913ng nguy nan hi&#7875m. &#272&#7875 chung ng&#432&#7901i b&#7879nh ti&#7875u &#273&#432&#7901ng với th&#7921c &#273&#417n &#259n u&#7889ng &#273a d&#7841ng h&#417n, bài xích vi&#7871t d&#432&#7899i &#273ây, D&#432&#7907c s&#297 c&#7911a H&#7879 th&#7889ng Nhà Thu&#7889c Vi&#7879t s&#7869 phân tách s&#7867 &#273&#7871n những b&#7841n các khoản canh t&#7889t mang đến ng&#432&#7901i ti&#7875u &#273&#432&#7901ng, nằm trong tham ô kh&#7843o nhé.

Nguyên t&#7855c l&#7921a ch&#7885n những khoản canh t&#7889t mang đến ng&#432&#7901i ti&#7875u &#273&#432&#7901ng

Khi l&#7921a ch&#7885n những khoản canh thưa riêng rẽ và những lo&#7841i th&#7921c ph&#7849m mang đến ng&#432&#7901i ti&#7875u &#273&#432&#7901ng thưa công cộng, b&#7841n c&#7847n dò xét hi&#7875u k&#7929 càng vì như thế &#273ây là cơ hội chung ng&#432&#7901i b&#7883 ti&#7875u &#273&#432&#7901ng ki&#7875m soát &#273&#432&#7907c l&#432&#7907ng &#273&#432&#7901ng vô tiết.

Nguyên t&#7855c l&#7921a ch&#7885n những khoản canh t&#7889t mang đến ng&#432&#7901i ti&#7875u &#273&#432&#7901ng

 • L&#7921a ch&#7885n những vẹn toàn li&#7879u của món canh với ch&#7881 s&#7889 &#273&#432&#7901ng huy&#7871t th&#7921c ph&#7849m GI th&#7845p. Khi n&#7841p những th&#7921c ph&#7849m này vô c&#417 th&#7875, quy trình h&#7845p thu &#273&#432&#7901ng vô tiết di&#7877n rời khỏi ch&#7853m và &#7893n &#273&#7883nh h&#417n, t&#7915 &#273ó h&#7841n ch&#7871 &#273&#432&#7907c tình tr&#7841ng l&#432&#7907ng &#273&#432&#7901ng vô tiết t&#259ng v&#7885t lên rất cao phát sinh những bi&#7871n ch&#7913ng nguy nan hi&#7875m khó khăn l&#432&#7901ng. M&#7897t s&#7889 lo&#7841i th&#7921c ph&#7849m với ch&#7881 s&#7889 GI th&#7845p nh&#432: những lo&#7841i rau sạch (rau c&#7843i, rau củ m&#7891ng t&#417i, c&#7843i xoong), bánh mỳ vẹn toàn cám, trái ngược cây không nhiều ng&#7885t (d&#432a chu&#7897t, &#7893i, b&#432&#7903i, d&#432a gang, b&#417, cam, dâu &#273en…).
 • L&#7921a ch&#7885n những khoản canh ph&#7843i với hàm l&#432&#7907ng năng lượng v&#7915a &#273&#7911 &#273&#7875 cung c&#7845p n&#259ng l&#432&#7907ng cho những ho&#7841t &#273&#7897ng từng ngày c&#7911a c&#417 th&#7875, tách những khoản canh cung c&#7845p vượt lên trước không nhiều n&#259ng l&#432&#7907ng. 
 • L&#7921a ch&#7885n khoản canh cân nặng &#273&#7889i &#273&#432&#7907c những trở thành ph&#7847n dinh thự d&#432&#7905ng bao g&#7891m ch&#7845t &#273&#7841m, ch&#7845t mập, tinh ma b&#7897t, ch&#7845t x&#417 và những lo&#7841i Vi-Ta-Min và khoáng ch&#7845t c&#7847n thi&#7871t mang đến c&#417 th&#7875.

Top những khoản canh t&#7889t mang đến ng&#432&#7901i ti&#7875u &#273&#432&#7901ng d&#7877 n&#7845u

C&#259n c&#7913 vô những vẹn toàn t&#7855c k&#7875 bên trên, H&#7879 th&#7889ng Nhà Thu&#7889c Vi&#7879t van lơn gi&#7899i thi&#7879u &#273&#7871n b&#7841n những khoản canh t&#7889t mang đến ng&#432&#7901i ti&#7875u &#273&#432&#7901ng v&#7915a th&#417m ngon l&#7841i b&#7893 d&#432&#7905ng, m&#7901i b&#7841n nằm trong tham ô kh&#7843o:

1. Canh c&#7843i xoong n&#7845u tôm

Rau c&#7843i xoong với ch&#7913a ch&#7845t ch&#7889ng lão hóa quercetin chung b&#7843o v&#7879 c&#417 th&#7875 ch&#7889ng l&#7841i những g&#7889c t&#7921 vì thế, ng&#259n ch&#7863n quy trình chuy&#7875n hóa glucose trở thành fructose và sorbitol. T&#7915 &#273ó chung gi&#7843m thi&#7875u những t&#7893n th&#432&#417ng &#7903 t&#7871 bào th&#7847n kinh, tách &#273&#432&#7907c những nguy nan c&#417 bi&#7871n ch&#7913ng t&#259ng nhãn áp, &#273&#7909c th&#7911y tinh ma th&#7875 vì thế b&#7879nh ti&#7875u &#273&#432&#7901ng phát sinh. Còn tôm có mức giá tr&#7883 dinh thự d&#432&#7905ng r&#7845t cao, ch&#7913a nhi&#7873u protein. Món canh c&#7843i xoong n&#7845u tôm là m&#7897t trong số khoản canh t&#7889t mang đến ng&#432&#7901i ti&#7875u &#273&#432&#7901ng, không lo ngại b&#7883 t&#259ng l&#432&#7907ng &#273&#432&#7901ng vô tiết. 

Nguyên li&#7879u:

 • 300g c&#7843i xoong
 • 150g tôm t&#432&#417i
 • &#272&#7847u hành
 • H&#7841t nêm, b&#7897t ng&#7885t &#273&#432&#7901ng, mu&#7889i

Cách th&#7921c hi&#7879n:

 • C&#7843i xoong nh&#7863t s&#7841ch r&#7891i dìm v&#7899i n&#432&#7899c mu&#7889i trộn loãng kho&#7843ng 15 phút r&#7891i r&#7917a s&#7841ch và v&#7899t rời khỏi &#273&#7875 ráo, sau &#273ó c&#7855t khúc v&#7915a &#259n.
 • Tôm t&#432&#417i r&#7917a s&#7841ch và tách bóc v&#7887 r&#7891i &#273&#7853p d&#7853p và &#432&#7899t nằm trong 1 chút gia v&#7883.
 • Cho n&#7891i lên b&#7871p, mang đến 2 mu&#7895ng d&#7847u &#259n vô và thực hiện giá buốt r&#7891i mang đến hành vô phi th&#417m r&#7891i mang đến tôm vô xào chín.
 • Ti&#7871p theo dõi, mang đến kho&#7843ng 1 chén đồ sộ n&#432&#7899c l&#7885c vô &#273un sôi.
 • Khi n&#432&#7899c sôi, mang đến rau củ c&#7843i xoong vô, &#273&#7843o &#273&#7873u &#273&#7875 rau củ ng&#7853p vô n&#432&#7899c sôi. 
 • &#272&#7907i khi n&#432&#7899c sôi l&#7841i l&#7847n n&#7919a thì nêm n&#7871m gia v&#7883 v&#7915a &#259n và t&#7855t b&#7871p.

Canh c&#7843i xoong n&#7845u tôm

Canh c&#7843i xoong n&#7845u tôm

2. Canh &#273&#7847u cá h&#7891i n&#7845u m&#259ng chua

Cá h&#7891i cung c&#7845p ngu&#7891n ch&#7845t mập lành lặn m&#7841nh Omega-3, b&#7893 sung protein chung đem l&#7841i c&#7843m giác no lâu, và t&#259ng c&#432&#7901ng quy trình trao &#273&#7893i ch&#7845t chung ng&#432&#7901i b&#7883 ti&#7875u &#273&#432&#7901ng gi&#7843m s&#7889 l&#432&#7907ng b&#7919a &#259n trong thời gian ngày. Còn m&#259ng chua là th&#7921c ph&#7849m nhiều ch&#7845t x&#417, cung c&#7845p nhi&#7873u lo&#7841i Vi-Ta-Min thi&#7871t y&#7871u nh&#432 Vi-Ta-Min A, C, B, E…giúp t&#259ng s&#7913c &#273&#7873 kháng và kh&#7843 n&#259ng mi&#7877n d&#7883ch mang đến c&#417 th&#7875.

Nguyên li&#7879u:

 • 500g &#273&#7847u cá h&#7891i
 • 300g m&#259ng chua
 • 2 qu&#7843 cà chua
 • Hành lá, hành tím, rau củ ng&#7893, g&#7915ng, t&#7887i
 • Gia v&#7883

Cách th&#7921c hi&#7879n:

 • &#272&#7847u cá h&#7891i lấy dao c&#7855t b&#7887 ph&#7847n đem và ca&#803o sa&#803ch phâ&#768n v&#7843y, sau &#273ó r&#7917a nằm trong n&#432&#7899c mu&#7889i trộn loãng r&#7891i r&#7917a l&#7841i nhi&#7873u l&#7847n v&#7899i n&#432&#7899c s&#7841ch.
 • Sau &#273ó, v&#7899t cá rời khỏi &#273&#7875 ráo n&#432&#7899c r&#7891i c&#259&#769t tha&#768nh nhiê&#768u khu&#769c nho&#777.
 • &#431&#7899p &#273&#7847u cá v&#7899i gia v&#7883 và 2 c&#7911 hành tím c&#7855t lát vô 15 phút &#273&#7875 ng&#7845m gia v&#7883.
 • M&#259ng chua x&#7843 s&#7841ch v&#7899i n&#432&#7899c t&#7915 2 - 3 l&#7847n, sau &#273ó v&#7899t rời khỏi &#273&#7875 ráo.
 • Cà chua r&#7917a s&#7841ch và c&#7855t trở thành múi nh&#7887, rau củ ng&#7893 r&#7917a s&#7841ch r&#7891i c&#7855t nh&#7887. 
 • B&#7855c n&#7891i lên b&#7871p, mang đến vô 1 mu&#7895ng cafe d&#7847u &#259n và &#273un giá buốt, mang đến quả cà chua vô xào s&#417 vô kho&#7843ng 2 - 3 phút &#273&#7875 quả cà chua chín t&#7899i.
 • Cho ti&#7871p 1 tô n&#432&#7899c vô, &#273&#7853y n&#7855p n&#7891i l&#7841i r&#7891i &#273un sôi. 
 • Khi n&#432&#7899c sôi, mang đến &#273&#7847u cá h&#7891i &#273ã &#432&#7899p vô, &#273un thêm thắt kho&#7843ng 5 phút &#273&#7875 &#273&#7847u cá chín.
 • Sau &#273ó mang đến m&#259ng chua vô và n&#7845u thêm thắt kho&#7843ng 2 phút r&#7891i nêm n&#7871m gia v&#7883 và t&#7855t b&#7871p.
 • Múc canh rời khỏi tô, mang đến rau củ ng&#7893 lên bên trên và th&#432&#7903ng th&#7913c.

3. Rau m&#7891ng t&#417i n&#7845u cua

Rau m&#7891ng t&#417i khi k&#7871t h&#7907p v&#7899i th&#7883t cua s&#7869 chung kích ứng quy trình s&#7843n sinh Insulin, chung quy trình &#273i&#7873u ti&#7871t glucose vô c&#417 th&#7875 &#7893n &#273&#7883nh h&#417n. Bên cạnh đó, th&#7883t cua còn khiến cho b&#7893 sung ch&#7845t mập Omega-3 chung ng&#259n ch&#7863n s&#7921 tích t&#7909 c&#7911a cholesterol x&#7845u, chung &#7893n &#273&#7883nh &#273&#432&#7901ng huy&#7871t.

Nguyên li&#7879u:

 • 300g cua xay s&#7861n
 • 1 bó m&#7891ng t&#417i
 • Gia v&#7883

Cách th&#7921c hi&#7879n:

 • Cho cua xay vô ch&#7853u mang đến thêm một chút mu&#7889i vô ph&#7847n cua xay tr&#7897n &#273&#7873u lên r&#7891i cho một lít n&#432&#7899c vô khu&#7845y &#273&#7873u lên, mang đến ph&#7847n th&#7883t cua tan rời khỏi nằm trong v&#7899i n&#432&#7899c. 
 • Dùng rây &#273&#7875 l&#7885c l&#7845y ph&#7847n n&#432&#7899c cua, b&#7887 ph&#7847n xác.
 • Rau m&#7891ng t&#417i r&#7917a s&#7841ch và c&#7855t nh&#7887.
 • B&#7855c n&#7891i n&#432&#7899c cua lên b&#7871p và &#273un l&#7917a nh&#7887 mang đến n&#7891i nồi canh sôi lên t&#7915 t&#7915.
 • Khi n&#432&#7899c sôi, t&#259ng l&#7917a lên và mang đến rau củ m&#7891ng t&#417i vô và &#273un sôi thêm một l&#7847n n&#7919a.
 • Cu&#7889i nằm trong nêm n&#7871m gia v&#7883 v&#7915a &#259n và t&#7855t b&#7871p.

Rau m&#7891ng t&#417i n&#7845u cua

Rau m&#7891ng t&#417i n&#7845u cua

4. Canh m&#432&#7899p &#273&#7855ng nh&#7891i th&#7883t

M&#432&#7899p &#273&#7855ng n&#7845u nằm trong th&#7883t n&#7841c đem &#273&#7871n kh&#7843 n&#259ng h&#7841n ch&#7871 tình tr&#7841ng lão hóa, cân nặng b&#7857ng &#273&#432&#7901ng huy&#7871t và những bi&#7871n ch&#7913ng v&#7873 tim m&#7841ch th&#432&#7901ng g&#7863p.

Nguyên li&#7879u: 

 • 3 qu&#7843 m&#432&#7899p &#273&#7855ng
 • 150g th&#7883t n&#7841c heo xay
 • 10g m&#7897c nh&#297
 • Hành lá
 • Gia v&#7883

Cách th&#7921c hi&#7879n:

 • M&#432&#7899p &#273&#7855ng r&#7917a và thực hiện s&#7841ch ru&#7897t, sau &#273ó c&#7855t t&#7915ng khúc t&#7915 3 - 5cm. 
 • M&#7897c nh&#297 dìm n&#7903, r&#7917a s&#7841ch và thái r&#7891i b&#259m nh&#7887.
 • Hành lá r&#7917a s&#7841ch, c&#7855t khúc kho&#7843ng 2cm.
 • Th&#7883t n&#7841c xay tr&#7897n m&#7897c nh&#297 và &#432&#7899p nằm trong gia v&#7883 kho&#7843ng 15 phút. 
 • Nh&#7891i th&#7883t vô m&#432&#7899p &#273&#7855ng, sau &#273ó mang đến vô n&#7891i n&#432&#7899c và &#273un chín v&#7899i l&#7917a v&#7915a.
 • &#272&#7871n khi th&#7883t và m&#432&#7899p &#273&#7855ng chín m&#7873m thì mang đến hành lá vô, nêm n&#7871m gia v&#7883 v&#7915a &#259n và t&#7855t b&#7871p.

5. Canh c&#7843i xanh rờn n&#7845m h&#432&#417ng

Món canh c&#7843i n&#7845m h&#432&#417ng cung c&#7845p ch&#7845t x&#417 và nhiều protein, c&#7843i thi&#7879n tình tr&#7841ng t&#259ng &#273&#432&#7901ng huy&#7871t và m&#7905 tiết cao mang đến nh&#7919ng ng&#432&#7901i b&#7883 ti&#7875u &#273&#432&#7901ng.

Nguyên li&#7879u:

 • 1 bó rau củ c&#7843i xanh
 • 200g n&#7845m h&#432&#417ng t&#432&#417i
 • 1 c&#7911 cà r&#7889t
 • Hành c&#7911
 • Gia v&#7883

Cách th&#7921c hi&#7879n:

 • Rau c&#7843i xanh rờn, cà r&#7889t r&#7917a s&#7841ch và c&#7855t khúc v&#7915a &#259n.
 • N&#7845m h&#432&#417ng c&#7855t b&#7887 ph&#7847n cu&#7889ng, dìm nằm trong n&#432&#7899c mu&#7889i trộn loãng kho&#7843ng 15 phút.
 • Phi th&#417m hành, xào n&#7845m và cà r&#7889t sau &#273ó &#273&#7893 m&#7897t l&#432&#7907ng n&#432&#7899c v&#7915a &#273&#7911 &#273&#7875 n&#7845u canh. 
 • &#272un &#273&#7871n khi n&#7845m g&#7847n chín t&#7899i thì mang đến rau củ vô n&#7845u v&#7899i l&#7917a v&#7915a kho&#7843ng 2- 3 phút.
 • Cu&#7889i nằm trong nêm n&#7871m gia v&#7883 mang đến v&#7915a &#259n và t&#7855t b&#7871p.

6. Canh rau củ h&#7865 tôm khô

Rau h&#7865 ch&#7913a nhi&#7873u Vi-Ta-Min PP, C, ch&#7845t x&#417 và m&#7897t trở thành ph&#7847n với tác d&#7909ng t&#259ng ho&#7841t &#273&#7897ng insulin &#7903 tuy&#7871n t&#7909y,chung ki&#7875m soát l&#432&#7907ng &#273&#432&#7901ng vô tiết. Khi k&#7871t h&#7907p rau củ h&#7865 v&#7899i tôm s&#7869 tr&#7903 trở thành m&#7897t khoản canh ch&#7913a nhi&#7873u ch&#7845t dinh thự d&#432&#7905ng t&#7889t mang đến ng&#432&#7901i b&#7883 ti&#7875u &#273&#432&#7901ng.

Nguyên li&#7879u: 

 • 150g h&#7865 t&#432&#417i
 • 30g tôm khô
 • 2 mi&#7871ng &#273&#7853u ph&#7909
 • 1 c&#7911 hành tím
 • 1 qu&#7843 cà chua
 • Gia v&#7883

Cách th&#7921c hi&#7879n: 

Xem thêm: chân váy xếp ly ngắn

 • H&#7865 t&#432&#417i, quả cà chua r&#7917a s&#7841ch và c&#7855t khúc nh&#7887.
 • Phi th&#417m hành tím và xào s&#417 tôm r&#7891i &#273&#7893 m&#7897t l&#432&#7907ng n&#432&#7899c v&#7915a &#273&#7911 r&#7891i &#273un sôi.
 • Khi n&#432&#7899c sôi thì mang đến quả cà chua, &#273&#7853u ph&#7909 và h&#7865 vô n&#7845u chín kho&#7843ng 2 - 3 phút. 
 • Nêm n&#7871m gia v&#7883 v&#7915a &#259n và t&#7855t b&#7871p.

Canh rau củ h&#7865 tôm khô

Canh rau củ h&#7865 tôm khô

7. Canh túng bấn &#273ao rong bi&#7875n

Canh túng bấn rong bi&#7875n với tác d&#7909ng b&#7893 sung Vi-Ta-Min C, c&#7843i thi&#7879n tình tr&#7841ng t&#259ng huy&#7871t áp và r&#7889i lo&#7841n m&#7905 tiết, cân nặng b&#7857ng &#273&#432&#7901ng huy&#7871t.

Nguyên li&#7879u: 

 • ½ qu&#7843 túng bấn &#273ao (lo&#7841i v&#7915a), 
 • 150g rong bi&#7875n
 • 2 bìa &#273&#7853u ph&#7909
 • 100g th&#7883t n&#7841c heo xay
 • Gia v&#7883, hành tím

Cách th&#7921c hi&#7879n: 

 • Bí g&#7885t v&#7887, r&#7917a s&#7841ch, c&#7855t khúc v&#7915a &#259n. 
 • Rong bi&#7875n dìm n&#432&#7899c t&#7847m 5 phút mang đến n&#7903 bung r&#7891i c&#7855t trở thành mi&#7871ng. 
 • Phi th&#417m hành tím r&#7891i xào s&#417 th&#7883t, sau &#273ó mang đến l&#432&#7907ng n&#432&#7899c v&#7915a &#273&#7911 và &#273un sôi.
 • Khi n&#432&#7899c sôi thì mang đến túng bấn và rong bi&#7875n vô. 
 • &#272un kho&#7843ng 5 phút, mang đến &#273&#7853u ph&#7909 &#273ã c&#7855t nh&#7887 v&#7915a &#259n vô.
 • &#272&#7875 n&#432&#7899c sôi tr&#7903 l&#7841i r&#7891i nêm n&#7871m gia v&#7883 v&#7915a &#259n và t&#7855t b&#7871p.

8. Canh v&#7883t h&#7847m h&#7841t sen

Th&#7883t v&#7883t và h&#7841t sen &#273&#7873u là nh&#7919ng th&#7921c ph&#7849m r&#7845t nhiều protein, ch&#7845t x&#417 nh&#432ng không nhiều ch&#7845t mập nên r&#7845t t&#7889t mang đến ng&#432&#7901i b&#7883 ti&#7875u &#273&#432&#7901ng.

Nguyên li&#7879u: 

 • 500gr th&#7883t v&#7883t
 • 150g h&#7841t sen
 • Gia v&#7883

Cách th&#7921c hi&#7879n: 

 • Th&#7883t v&#7883t r&#7917a qua quýt v&#7899i r&#432&#7907u &#273&#7875 b&#7899t hương thơm hôi, sau &#273ó r&#7917a s&#7841ch v&#7899i n&#432&#7899c và &#273&#7875 ráo. 
 • H&#7841t sen r&#7917a s&#7841ch, lo&#7841i b&#7887 tâm sen. 
 • Cho t&#7845t c&#7843 vẹn toàn li&#7879u vô n&#7891i h&#7847m, mang đến n&#432&#7899c và gia v&#7883 v&#7915a &#273&#7911. 
 • B&#7855c lên b&#7871p và h&#7847m vô kho&#7843ng 30 - 45p mang đến th&#7883t và h&#7841t sen nhuy&#7877n.

9. Canh b&#7891 câu n&#7845u b&#7855p c&#7843i

Th&#7883t chim b&#7891 câu với hàm l&#432&#7907ng dinh thự d&#432&#7905ng cao, nhi&#7873u Vi-Ta-Min A, E, B1, B2, không nhiều ch&#7845t mập còn rau củ b&#7855p c&#7843i nhi&#7873u ch&#7845t x&#417. S&#7921 k&#7871t h&#7907p gi&#7919a th&#7883t chim b&#7891 câu và b&#7855p c&#7843i t&#7841o nên m&#7897t khoản canh nhiều d&#432&#7905ng ch&#7845t mang đến ng&#432&#7901i ti&#7875u &#273&#432&#7901ng.

Nguyên li&#7879u: 

 • 2 con cái b&#7891 câu s&#7919a
 • ½ chi&#7871c b&#7855p c&#7843i nh&#7887
 • 1 c&#7911 cà r&#7889t
 • 10gr n&#7845m r&#417m
 • Gia v&#7883

Cách th&#7921c hi&#7879n: 

 • Làm s&#7841ch b&#7891 câu, sau &#273ó phân tách t&#432. 
 • Cà r&#7889t, b&#7855p c&#7843i r&#7917a s&#7841ch, c&#7855t mi&#7871ng t&#7915 2 - 3 &#273&#7889t ngón tay r&#7891i ch&#7847n qua quýt n&#432&#7899c sôi. 
 • N&#7845m r&#417m c&#7855t &#273uôi, b&#7893 d&#7885c r&#7891i r&#7917a s&#7841ch. 
 • Cho t&#7845t c&#7843 vẹn toàn li&#7879u và gia v&#7883 v&#7915a &#259n vô n&#7891i nh&#7887, cho thêm nữa l&#432&#7907ng n&#432&#7899c v&#7915a &#273&#7911 và &#273un ki&#7875u h&#7847m kho&#7843ng 15 phút.

Canh b&#7891 câu n&#7845u b&#7855p c&#7843i

Canh b&#7891 câu n&#7845u b&#7855p c&#7843i

10. Canh ng&#432u bàng n&#7845u c&#7911 c&#7843i

Canh ng&#432u bàng n&#7845u c&#7911 c&#7843i cung c&#7845p &#273&#7841m, ch&#7845t khoáng, ch&#7845t mập, ch&#7845t x&#417 và hydrocarbon chung ki&#7875m soát &#273&#432&#7901ng huy&#7871t, chống ng&#7915a b&#7879nh hi&#7879u qu&#7843, ch&#7889ng oxi hóa, cao huy&#7871t áp.

Nguyên li&#7879u: 

 • 100g ng&#432u bàng
 • 100g c&#7911 c&#7843i tr&#7855ng
 • 100 cà r&#7889t
 • 50g &#273&#7853u t&#432&#417ng non
 • 100g s&#432&#7901n

Cách th&#7921c hi&#7879n:

 • Ng&#432u bàng, c&#7911 c&#7843i, cà r&#7889t g&#7885t v&#7887, r&#7917a s&#7841ch và c&#7855t mi&#7871ng v&#7915a &#259n. 
 • S&#432&#7901n r&#7917a s&#7841ch r&#7891i tr&#7909ng qua quýt n&#432&#7899c sôi &#273&#7875 kh&#7917 hương thơm. 
 • Ninh s&#432&#7901n t&#7847m 15 phút, sau &#273ó mang đến t&#7845t c&#7843 vẹn toàn li&#7879u vô n&#7845u thêm thắt 15 - 10 phút &#273&#7875 chín m&#7873m.
 • Nêm n&#7871m gia v&#7883 v&#7915a &#259n r&#7891i t&#7855t b&#7871p.

11. Canh gà h&#7847m k&#7927 t&#7917

Canh gà ko ch&#7881 ch&#7913a nhi&#7873u protein mà còn phải t&#7841o rời khỏi axit amino chung kích ứng quy trình bào ch&#7871 Insulin, ki&#7875m soát &#273&#432&#7901ng huy&#7871t còn k&#7927 t&#7917 với tính oxy hoá cao. K&#7871t h&#7907p gà nằm trong k&#7923 t&#7917 s&#7869 chung h&#7841n ch&#7871 những bi&#7871n ch&#7913ng d&#7877 m&#7855c ph&#7843i mang đến ng&#432&#7901i b&#7879nh.

Nguyên li&#7879u: 

 • 1.5kg gà mẹ non
 • 15g k&#7923 t&#7917
 • 1 c&#7911 cà r&#7889t
 • Hành c&#7911, gia v&#7883

Cách th&#7921c hi&#7879n:

 • Gà r&#7917a qua quýt v&#7899i n&#432&#7899c mu&#7889i, sau &#273ó r&#7917a l&#7841i nhi&#7873u l&#7847n v&#7899i n&#432&#7899c s&#7841ch.
 • Cà r&#7889t c&#7841o v&#7887, r&#7917a s&#7841ch và c&#7855t khúc v&#7915a &#259n.
 • Cho t&#7845t c&#7843 vẹn toàn li&#7879u vô n&#7891i, mang đến l&#432&#7907ng n&#432&#7899c v&#7915a &#273&#7911 vô và h&#7847m &#273&#7871n khi chín m&#7873m thì nêm n&#7871m gia v&#7883 v&#7915a &#259n và t&#7855t b&#7871p.

Trên &#273ây, Shop chúng tôi v&#7915a phân tách s&#7867 &#273&#7871n b&#7841n các khoản canh t&#7889t mang đến ng&#432&#7901i ti&#7875u &#273&#432&#7901ng. B&#7841n hãy b&#7893 sung những khoản canh này vô th&#7921c &#273&#417n &#259n u&#7889ng h&#7857ng ngày &#273&#7875 &#273a d&#7841ng th&#7921c &#273&#417n chung b&#7893 sung &#273&#7847y &#273&#7911 d&#432&#7905ng ch&#7845t mang đến c&#417 th&#7875 và ki&#7875m soát l&#432&#7907ng &#273&#432&#7901ng vô tiết.

 Xem thêm:

 • Máy &#273o &#273&#432&#7901ng huy&#7871t liên t&#7909c: Công ngh&#7879 m&#7899i theo dõi dõi b&#7879nh lý ti&#7875u &#273&#432&#7901ng hi&#7879u qu&#7843

Tin tức mới mẻ nhất

Tin tức nổi bật

Website chủ yếu th&#7913c c&#7911a H&#7879 Th&#7889ng Nhà Thu&#7889c Vi&#7879t. Hotline: 0985508450, Zalo: 033 7250577, Email: [email protected]

Nhà thu&#7889c Vi&#7879t S&#7889 1: 596 Nguy&#7877n Chí Thanh, Ph&#432&#7901ng 7, Qu&#7853n 11, TP. Sài Gòn &#272T: 08. 39561247

Nhà thu&#7889c Vi&#7879t S&#7889 2: 979 Phan V&#259n Tr&#7883, Ph&#432&#7901ng 7, Qu&#7853n Gò V&#7845p, TP. HCM

Thông tin tưởng bên trên trang web ch&#7881 với tính tham ô kh&#7843o, vi&#7879c s&#7917 d&#7909ng thu&#7889c ph&#7843i tuân theo dõi s&#7921 h&#432&#7899ng d&#7851n c&#7911a chưng s&#297.

Xem thêm: lời bài hát tự sự

Không t&#7921 áp d&#7909ng những vấn đề bên trên trang web này &#273&#7875 t&#7921 ch&#7919a b&#7879nh.

thu&#7889c gi&#7843m cân |  collagen |  n&#7845m linh chi  |  Sâm Ng&#7885c Linh  |  Sâm Hàn Qu&#7889c

DMCA.com Protection Status