bài ca chính thức của đoàn

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN"> <HTML><HEAD><TITLE>C&#7901; - Huy hi&#7879;u - Bài hát &#272;oàn  C&#7901;</TITLE> <META http-equiv=Content-Language content=en-us> <META http-equiv=Content-Type content="text/html; charset=windows-1252"> <META content="MSHTML 6.00.2800.1106" name=GENERATOR></HEAD> <BODY> <P align=center><FONT style="FONT-WEIGHT: 700; FONT-SIZE: 14pt" face=Arial color=#0750a9>C&#7901; - Huy hi&#7879;u - &#272;oàn ca</FONT></P> <DIV align=center> <TABLE id=table1 style="BORDER-COLLAPSE: collapse" cellPadding=0 width="80%" border=0> <TBODY> <TR> <TD width=230> <P align=center><BR><IMG height=140 src="laco_Doan.jpg" width=200 border=0><BR>&nbsp;</P></TD> <TD> <P align=center><IMG height=140 src="huyhieudoan.gif" width=112 border=0></P></TD></TR> <TR> <TD vAlign=top width=230> <P align=center><FONT style="FONT-SIZE: 8pt; FONT-STYLE: italic" face=Arial color=#0750a9>Lá c&#7901; &#272;oàn</FONT></P></TD> <TD vAlign=top> <P align=center><FONT style="FONT-SIZE: 8pt; FONT-STYLE: italic" face=Arial color=#0750a9>Huy hi&#7879;u &#272;oàn</FONT></P></TD></TR></TBODY></TABLE></DIV> <P align=justify><FONT face=Arial size=2><B>C&#7901; &#272;oàn:</B> </FONT></P> <UL> <LI> <P align=justify><FONT face=Arial size=2>N&#7873;n &#273;&#7887;</FONT> </P> <LI> <P align=justify><FONT face=Arial size=2>Hình ch&#7919; nh&#7853;t, chi&#7873;u r&#7897;ng b&#7857;ng nhì ph&#7847;n thân phụ (2/3) chi&#7873;u nhiều năm.</FONT> </P> <LI> <P align=justify><FONT face=Arial size=2>&#7902; gi&#7919;a sở hữu hình huy hi&#7879;u &#272;oàn.</FONT> </P> <LI> <P align=justify><FONT face=Arial size=2>&#272;&#432;&#7901;ng kính huy hi&#7879;u b&#7857;ng nhì ph&#7847;n n&#259;m (2/5) chi&#7873;u r&#7897;ng c&#7901;. </FONT></P></LI></UL> <P align=justify><B><FONT face=Arial size=2>Huy hi&#7879;u &#272;oàn:</FONT></B></P> <P align=justify><FONT face=Arial size=2>Ý ngh&#297;a: Bi&#7875;u th&#7883; s&#7913;c m&#7841;nh, ý chí c&#7911;a thanh niên Vi&#7879;t Nam, tính xung kích c&#7911;a tu&#7893;i tr&#7867; nhập công cu&#7897;c xây d&#7921;ng và b&#7843;o v&#7879; T&#7893; qu&#7889;c.</FONT></P> <P align=justify><FONT face=Arial size=2><B>Bài hát &#272;oàn: </B><BR><BR>N&#259;m 1953, Bác H&#7891; &#273;i chi&#7871;n d&#7883;ch &#272;ông Khê, Bác sở hữu &#273;&#7871;n th&#259;m &#273;&#417;n v&#7883; thanh niên xung phong thực hiện &#273;&#432;&#7901;ng và Bác c&#259;n d&#7863;n thanh niên “Không sở hữu vi&#7879;c gì khó khăn, ch&#7881; s&#7907; lòng ko b&#7873;n, &#273;ào núi và l&#7845;p bi&#7875;n, quy&#7871;t chí c&#361;ng thực hiện nên”. Bài th&#417; &#7845;y &#273;&#259;ng bên trên báo C&#7913;u qu&#7889;c và nh&#7841;c s&#297; Hoàng Hòa – Lúc &#7845;y &#273;ang công tác làm việc nhập vùng &#273;&#7883;ch h&#7853;u &#7903; Tỉnh Thái Bình, &#273;ã &#273;em ph&#7893; nh&#7841;c. <BR><BR>Tháng 7/1954, t&#7841;i H&#7897;i ngh&#7883; cán b&#7897; &#272;oàn toàn qu&#7889;c, bài xích hát l&#7847;n &#273;&#7847;u tiên &#273;&#432;&#7907;c gi&#7899;i thi&#7879;u và tức thì l&#7853;p t&#7913;c &#273;ã tr&#7903; nên ph&#7893; bi&#7871;n. Bài hát &#273;ã &#273;i theo &#273;oàn quân ti&#7871;p qu&#7843;n Th&#7911; &#273;ô và lan truy&#7873;n qua chuyện nhi&#7873;u th&#7871; h&#7879; thanh niên. <BR><BR>Bài ca “Thanh niên tuân theo l&#7901;i Bác” &#273;&#432;&#7907;c &#273;&#7841;i h&#7897;i &#272;oàn toàn qu&#7889;c l&#7847;n th&#7913; 6 ( 15-18/10/1992) quy&#7871;t &#273;&#7883;nh ch&#7885;n là bài xích ca chủ yếu th&#7913;c c&#7911;a &#272;oàn. <BR><BR>Nh&#7841;c s&#297; Hoàng Hòa t&#7915;ng là Tắc th&#432; t&#7881;nh &#273;oàn H&#432;ng Yên, Tắc th&#432; Thành &#273;oàn H&#7843;i Phòng, th&#432;&#7901;ng v&#7909; Trung &#432;&#417;ng &#272;oàn khóa III, IV, ph&#7909; trách móc thanh niên SV. Ông &#273;ã v&#7873; h&#432;u t&#7841;i Hà N&#7897;i. </FONT></P> <DIV align=center> <TABLE id=table2 style="BORDER-COLLAPSE: collapse" cellPadding=0 width="80%" border=0> <TBODY> <TR> <TD align=middle><IMG height=133 src="bh1.jpg" width=350 border=0></TD></TR> <TR> <TD align=middle><IMG height=153 src="bh2.jpg" width=350 border=0></TD></TR> <TR> <TD align=middle><IMG height=155 src="bh3.jpg" width=350 border=0></TD></TR> <TR> <TD align=middle> <P align=center><IMG height=148 src="bh4.jpg" width=350 border=0><BR><FONT style="FONT-SIZE: 8pt; FONT-STYLE: italic" face=Arial color=#0750a9>Bài hát &#272;oàn<BR>&nbsp;</FONT></P></TD></TR></TBODY></TABLE></DIV> <p><img border="0" src="audio.gif" width="15" height="14"><font color="#063AC4" face="Arial" size="2"> <a target="_blank" href="THANH%20NIEN%20LAM%20THEO%20LOI%20BAC%20(%20co%20loi%20).mp3">Nghe bài xích hát Thanh niên tuân theo l&#7901;i Bác (Nh&#7841;c sở hữu l&#7901;i) </a></font><br> <img border="0" src="audio.gif" width="15" height="14"><font face="Arial" size="2"><font color="#063AC4"> </font> <a target="_blank" href="THANH%20NIEN%20LAM%20THEO%20LOI%20BAC%20(%20hoa%20tau%20).mp3"> <font color="#063AC4">Nghe bài xích hát Thanh niên tuân theo l&#7901;i Bác (Nh&#7841;c hòa t&#7845;u) </font></a></font></p> </BODY></HTML>