anh thơ bài ca người giáo viên nhân dân lời bài hát

    trang chủ » Artiesten » A » Anh Thơ »
  • Bài Ca Người Giáo Viên Nhân Dân

Printen 

Trên những nẻo lối của Tổ quốc xanh rì tươi
Có những loại hoa thơm sực đặm đà sắc hương
Có những bài xích ca nghe rộn rực lòng người
Bài ca ấy loại hoa ấy đẹp nhất n...

Bạn đang xem: anh thơ bài ca người giáo viên nhân dân lời bài hát

Xem thêm: lời bài hát thơ tình của núi

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen nài FEMU. Het gebruik nài de muziekwerken nài deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.

Meer nài deze artiest
  • Hành Khúc Ngày Và Đêm
  • Sầu Tím Thiệp Hồng
  • Gửi Về Quan Họ
  • Làng Tôi
  • Người Đi Xây Hồ Kẻ Gỗ